Liên kết web
Bản đồ Bộ giao thông vận tải Tuyên truyền an toàn giao thông Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh
CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử

null Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Tin chuyên ngành
Thứ hai, 14/11/2022, 07:48
Màu chữ Cỡ chữ
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu: Triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Bộ, Ngành và địa phương về công tác chuyển đổi số (CĐS) quốc gia và của tỉnh, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Bạc Liêu đã xây dựng và ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Sở đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Kế hoạch số 34/KH-SGTVT ngày 04/11/2022), làm định hướng tổ chức triển khai nhiệm vụ CĐS của Sở phù hợp với phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại đơn vị.

Với tinh thần sẵn sàng thử nghiệm công nghệ, dịch vụ, mô hình mới, thay đổi để bắt kịp xu thế và phát triển, trên cơ sở nội dung chỉ đạo tại các Chỉ thị, Chương trình, Đề án, Kế hoạch đã được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành về công tác Chuyển đổi số, Sở GTVT đề ra mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, làm định hướng xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi để thực hiện chuyển đổi số tại Sở một cách hiệu quả, đồng bộ với lộ trình của Tỉnh và Bộ GTVT.

Trong các mục tiêu đề ra, nổi bật là mục tiêu chuyển đổi nhận thức một cách sâu sắc, rộng khắp trong toàn ngành Giao thông vận tải tỉnh Bạc Liêu, đưa chuyển đổi số trở thành thành phần quan trọng trong mọi hoạt động quản lý của Sở Giao thông vận tải, đồng hành với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải trong công tác chuyển đổi số. Cùng với đó là mục tiêu phát triển chính quyền điện tử trong mọi hoạt động nghiệp vụ của Sở, trên cơ sở xây dựng và sử dụng các cơ sở dữ liệu của Tỉnh, của Bộ Giao thông vận tải, sử dụng dữ liệu số cho việc tự động hoá ra quyết định và hỗ trợ ra quyết định; đồng thời tham gia xây dựng và và phát triển hệ thống giao thông thông minh; phát triển nền kinh tế số tập trung vào dịch vận tải logistic.

Với các mục tiêu tổng quát và cụ thể, Sở GTVT xác định công tác chuyển đổi số của Sở tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính: Một là, Các nhiệm vụ, giải pháp nền tảng cho chuyển đổi số bao gồm: chuyển đổi nhận thức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; xây dựng cơ chế, chính sách; phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số; Phát triển hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, trong đó gồm: phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số và bảo đảm an toàn an ninh mạng; Hai là, Xây dựng chính quyền số; Ba là,  Phát triển kinh tế số, xã hội số; Bốn là, Chuyển đổi số trong lĩnh vực chuyên ngành. Trong từng giai đoạn, các nhiệm vụ cụ thể đã được vạch ra với nội dung công việc, chủ thể thực hiện, sản phẩm và thời gian rõ ràng, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện, sao cho đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chung trong công tác chuyển đổi số của Sở.

Lãnh đạo Sở tham dự Hội thảo khoa học chuyển đổi số trong lĩnh vực GTVT tại Thành phố Hồ Chí Minh

Trước mắt, từ đây đến cuối năm 2022 và năm 2023, Sở GTVT tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc công tác chuyển đổi số của Sở; Cập nhật hoàn chỉnh thông tin vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức lưu trữ tài liệu điện tử; Mở rộng, nâng cấp Cổng thông tin điện tử của Sở; Xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng; Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, lưu trữ hồ sơ công việc điện tử; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, cán bộ, người dân và doanh nghiệp về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số trong ngành giao thông vận tải; Cử công chức, viên chức tham gia Hội thảo, Hội nghị, các lớp đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số …

Số lượt xem: 12230

Tin và ảnh: Phan Ngọc Trinh

Học tập Bác Thông tin mời gọi đầu tư GTVT Mời dự thầu xây dựng CTGT Kết quả đấu thầu Danh bạ điện thoại
Thăm dò
Thống kê truy cập
© SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Tất Thành, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: (0781)3 823 867 - Fax: (0781)3 823 867 Email: sgtvt@baclieu.gov.vn