SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
3
7
4
1
Tin hoạt động Thứ Năm, 30/10/2014, 16:10

Tổ chức quán triệt, triển khai chủ chương của các cấp uỷ Đảng về đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch đại hội Đảng bộ Sở GTVT

Trong 02 ngày 29 - 30/10/2014, tại Sở GTVT, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GTVT đã tổ chức 02 đợt Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và Kế hoạch số 505-KH/ĐUGTVT ngày 27/10/2014 của Đảng ủy Sở GTVT về Đại hội Đảng bộ Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

 

Các đảng viên dự Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy chế bầu cử trong Đảng của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 505-KH/ĐUGTVT của Đảng ủy Sở GTVT về Đại hội Đảng bộ Sở GTVT tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy Sở GTVT yêu cầu các cấp ủy đảng phải quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung của Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Theo kế hoạch của Đảng uỷ Sở, Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp uỷ phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của các cấp uỷ Đảng. Việc giới thiệu cấp uỷ nói chung phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số để bầu tham gia cấp uỷ. Bên cạnh đó Đảng uỷ cũng lưu ý về cơ cấu cấp uỷ không nhất thiết phòng, ban, đơn vị nào cũng phải có người tham gia cấp uỷ, mà chỉ cơ cấu những phòng, đơn vị có vị trí, tính chất quan trọng, thật sự có yêu cầu.

Về thời gian tiến hành đại hội, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Sở bắt đầu từ tháng 3 và hoàn thành trong tháng 3/2015; Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở tiến hành trong 02 ngày, hoàn thành trong tháng 5/2015.

Cũng tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, đây là Hiến pháp có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện đất nước; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, về xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ Tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp. Qua học tập, quán triệt cán bộ đảng viên đã  nắm được mục đích, ý nghĩa và nội dung của Hiến pháp năm 2013, là hạt nhân tuyên truyền đến quần chúng nhân dân, từ đó nâng cao ý thức, tinh thần tự giác trong việc chấp hành đúng Hiến pháp và tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng, toàn dân.

                                                                                               

                                                                                                Tạ Anh Tuấn


Số lượt người xem: 1116 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày