SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
3
4
3
8
6
0

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Cá nhân

BAN GIÁM ĐỐC

01

Ngô Hữu Dũng

Giám đốc Sở

07813.823871

0913.892054

dungnh@baclieu.gov.vn

02

Nguyễn Tấn Phước

Phó Giám đốc

0781.823869

0781.892366

phuocnt@baclieu.gov.vn

03

Lê Bá Cường

Phó Giám đốc

0781.3602066

0913.763066

cuongbl@baclieu.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

04

Lê Thanh Ân

Chánh Văn phòng

0781.3825480

0918.461928

anlt@baclieu.gov.vn

05

Nguyễn Chí Hoài

Phó Chánh VP

0781.3823867

0913.174175

 

PHÒNG QUẢN LÝ GIAO THÔNG

06

Ngô Hữu Tiến

Trưởng phòng

Quản lý giao thông

0781.352016

0913.892414

tiennh@baclieu.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ VẬN TẢI PHƯƠNG TIỆN VÀ NGƯỜI LÁI

07

Lê Văn Nhỏ

Trưởng phòng QLVT PT &NL

0781.3823868

0913.786269

nholv@baclieu.gov.vn

08

Trần Ngọc Thủy

P. Trưởng phòng QLVT PT &NL

0781.3823869

0918.550434

thuytn@baclieu.gov.vn

09

Nguyễn Ngọc Dung

P. Trưởng phòng QLVT PT &NL

0781.3823870

0913.000335

dungnnn@baclieu.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

10

Hà Quang Hiền

Trưởng phòng

Kế hoạch - Kỹ thuật

0781.3828407

0918.234048

hienhq@baclieu.gov.vn

11

Sơn Hồng Bắc

P.Trưởng phòng

Kế hoạch - Kỹ thuật

0781.3828408

0903.010876

bacsh@baclieu.gov.vn

THANH TRA SỞ

12

Bùi Quang Luân

Chánh Thanh tra Sở

0781.3829038

0913.995903

luanbq@baclieu.gov.vn

13

Lê Hồng Quang

P. Chánh Thanh tra Sở

0781.3824802

0913.952746

quanglh@baclieu.gov.vn

14

Nguyễn Trường Hận

P.Chánh Thanh tra Sở

0781.3824803

0918.193898

hannt@baclieu.gov.vn

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG BẠC LIÊU

15

Lê Thanh Nhã

Q. Giám đốc

Ban QLDA CTGT

Bạc Liêu

0781.3953216

0918.039789

nhalt@baclieu.gov.vn

16

Nguyễn Chí Khanh

Phó Giám đốc

Ban QLDA CTGT

Bạc Liêu

0781.3824787

0918.161272

khanhnc@baclieu.gov.vn

ĐOẠN QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ ĐƯỜNG SÔNG BẠC LIÊU

17

Châu Văn Hải

Giám đốc

Đoạn QLĐBĐS

Bạc Liêu

0781.3855167

0913.837514

haicv@baclieu.gov.vn

18

Trần Văn Hùng

Phó Giám đốc

Đoạn QLĐBĐS

 Bạc Liêu

0781.3601390

0913.109791

 

19

Lê Minh Phước

Phó Giám đốc

Đoạn QLĐBĐS

Bạc Liêu

0781.3827532

0917.669670

 

BAN QUẢN LÝ BẾN XE TÀU BẠC LIÊU

20

Nguyễn Phúc Long

Giám đốc

Ban QL Bến xe tàu

Bạc Liêu

0781.3823206

0913.103926

longnp@baclieu.gov.vn

21

Tạ Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Ban QL Bến xe tàu

Bạc Liêu

0781.3829819

0918.861176

tuantv@baclieu.gov.vn

22

Mai Văn Phú

Phó Giám đốc

Ban QL Bến xe tàu

Bạc Liêu

0781.3705401

0913.773657