SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
7
3
1
5
4

I – Nguyên tắc làm việc

Sở Giao thông vận tải làm việc theo các nguyên tắc sau đây:

1. Thực hiện chế độ thủ trưởng, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Giám đốc đối với các lĩnh vực công tác của Sở.

2. Bảo đảm phát huy năng lực và sở trường của cán bộ, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của đơn vị, cá nhân.

3. Giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phạm vi trách nhiệm được giao; cấp trên không làm thay công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của cấp dưới, cấp dưới không chuyển công việc thuộc phạm vi, trách nhiệm của mình lên cấp trên, tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại.

4. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở và chỉ đạo của Giám đốc.

5. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

6. Các hoạt động của Sở Giao thông vận tải phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của pháp luật và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

II – Phạm vi trách nhiệm

Giám đốc Sở

1. Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Thường vụ Tỉnh Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải.

2. Giám đốc trực tiếp giải quyết các công việc sau đây:

a) Công tác chung và các công việc thuộc lĩnh vực công tác và của các Phòng, đơn vị do Giám đốc trực tiếp phụ trách;

b) Những vấn đề giữa các Phó Giám đốc hoặc giữa Phó Giám đốc phụ trách với Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị còn có ý kiến khác nhau;

c) Những vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của Phó Giám đốc;

d) Các công việc theo sự phân công trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; những công việc khác mà Giám đốc thấy cần thiết phải trực tiếp giải quyết.

3. Giám đốc phân công các Phó Giám đốc phụ trách một số lĩnh vực công tác và chỉ đạo sự phối hợp giữa các Phó Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khi Giám đốc vắng mặt, Giám đốc Ủy quyền cho một Phó Giám đốc điều hành hoạt động và giải quyết các công việc của Sở.

Phó Giám đốc Sở

1. Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực công tác được Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ công tác được phân công.

2. Khi giải quyết công việc được phân công, Phó Giám đốc nhân danh Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc giải quyết công việc đó. Phó Giám đốc có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác được giao;

b) Báo cáo Giám đốc về tình hình giải quyết công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Sở.

1. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở (sau đây gọi tắt là Trưởng phòng) làm việc theo chế độ thủ trưởng, giúp Giám đốc Sở và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, các Phó Giám đốc được phân công phụ trách và trước pháp luật về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; về tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị trình Giám đốc xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó;

b) Xây dựng, trình Giám đốc xem xét để trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực công tác được giao;

c) Chủ động tham mưu với Giám đốc hoặc Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách về việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng;

d) Phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công việc của các công chức, viên chức thuộc phòng;

đ) Chủ trì hoặc tham gia phối hợp với Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị khác trong giải quyết công việc có liên quan;

e) Ký trách nhiệm với các văn bản của phòng trước khi trình lãnh đạo Sở ký.

g) Ký các văn bản theo quy định tại Điều 12 của Quy chế này.

h) Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của phòng; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản được giao theo quy định;

i) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

2. Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Chủ trì việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Sở và theo dõi, đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được Giám đốc phê duyệt; kiến nghị với Giám đốc các giải pháp đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở;

b) Giúp Giám đốc Sở về công tác tổ chức, cán bộ và chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính - quản trị, văn thư, lưu trữ. Tham mưu thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Sở;

d) Giúp Giám đốc trong việc cung cấp thông tin đối với các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân;

e) Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc và kinh phí hoạt động của Sở;

g) Ký các văn bản theo quy định tại điều 12 của quy chế này.

3. Chánh Thanh tra Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tham nhũng và ký các văn bản, giấy mời theo quy định tại điều 13 của quy chế này.

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo, hướng dẫn của Sở;

b) Chủ động tổ chức, chỉ đạo xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác của đơn vị theo quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu phát triển của Sở, của ngành  Giao thông vận tải tại địa phương;

c) Thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, kế toán của đơn vị theo quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan liên quan;

d) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1 Điều này;

đ) Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật và theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc Sở giao.

Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Phó Trưởng phòng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở (gọi tắt là Phó Trưởng phòng) là người giúp việc Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công phụ trách một số mặt công tác cụ thể, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng  và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công.

Khi Trưởng phòng vắng mặt, Trưởng phòng ủy quyền cho một Phó Trưởng phòng chỉ đạo giải quyết các công việc của phòng.

Cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức. Chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả. Trường hợp làm thêm giờ, thêm ngày thì được hưởng chế độ làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

2. Hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị; chấp hành sự chỉ đạo của Trưởng phòng, Thủ trưởng đơn vị và của lãnh đạo Sở; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, lãnh đạo Sở và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

3. Chủ động xây dựng chương trình công tác, đề xuất phương án giải quyết các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực công tác theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của pháp luật.

4. Có trách nhiệm phối hợp với đồng nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ khác ngoài công việc được giao hoặc hỗ trợ cán bộ khác hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu công tác của phòng, đơn vị và cơ quan Sở.

5. Có quyền đề xuất ý kiến giải quyết đối với nhiệm vụ được phân công. Nếu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức khác với ý kiến của người phụ trách thì phải chấp hành ý kiến chỉ đạo của người phụ trách trực tiếp, được bảo lưu ý kiến và báo cáo cấp trên.

6. Được học tập, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ theo kế hoạch của Sở để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác.

7. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính; đấu tranh với những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực để xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh. Khi làm việc tại cơ quan, trang phục đúng theo quy định, phải gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ công chức, viên chức theo quy định; lịch sự trong giao tiếp, phải giữ uy tín, danh dự cho cơ quan, đơn vị công tác.